Hållbar utveckling

Vi värnar om miljön

Lantmännenkoncernens Affärsidé 


Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för koncernens verksamheter.     


Lantmännen Cerealia VISION 

”Genom fokus på Innovation, Hållbarhet och Kvalitet ska vi bli den föredragna samarbetspartnern och konsumentens naturliga val”·        


Lantmännen Cerealia HÅLLBARHETSVISION

Vi tar ansvar för att bli den mest hållbara verksamheten i vår bransch       


Lantmännen står för Bra Mat

Bra mat är kontrollerad och ansvarsfullt producerad och vi har ansträngt oss för att ta fram den på ett hållbart sätt. Bra mat ska främja smak och hälsa.

Lantmännen har tre unika egenskaper som tillsammans ger oss förutsättningar för att påverka och arbeta för att ge konsumenterna Bra mat.

§  Vi ägs av svenska lantbrukare.
§  Vårt strategiska arbete med forskning och utveckling samt hållbar utveckling.
§  Vi har verksamhet i hela kedjan – från jord till bord.

Lantmännen har ett utvecklat program som stödjer kraven för ”Bra Mat”.         


GRUNDEN I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE ÄR LANTMÄNNENS UPPFÖRANDEKOD 

Uppförandekoden beskriver Lantmännens syn på ansvarsfullt företagande. Uppförandekoden gäller all anställd personal och alla förtroendevalda. Två exempel på våra ställningstaganden är:

Inom Miljöområdet - ”Vi arbetar löpande med att effektivisera vår resursanvändning och att minska utsläpp till luft, mark och vatten. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan” 

Omvärlden - ”Vi strävar efter en konstruktiv dialog med vår omgivning och de affärspartners som berörs av vår verksamhet. Vi ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt företag i de samhällen och på de marknader där vi är verksamma”

Läs mer om vår uppförandekod på www.lantmannen.se, om Lantmännen/Vårt ansvar/Från Jord till Bord där hittar man vår ”Uppförandekod” och även vår ”Leverantörsuppförandekod”

Delar av uppförandekoden omfattar också våra leverantörer och beskrivs i leverantörsuppförandekoden.


UPPFÖLJNING AV VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Lantmännen har valt att redovisa enligt GRI:s applikationsnivå B. Mer information om GRI finns på www.globalreporting.org. Fördjupad redovisning av resultatindikatorer återfinns i Bilaga Hållbarhetsrelaterade indikatorer som återfinns på www.lantmannen.se  Samtliga anläggningar har miljötillstånd enligt miljöbalken.

Inom Lantmännen Cerealia vill vi att hög produktsäkerhet och produktkvalitet ska vara en av de starkaste anledningarna till att du som kund väljer våra produkter. Därför ger vi produktsäkerheten högsta prioritet och arbetar kontinuerligt med att utveckla kravställande och uppföljning. Läs mer på hemsidan under fliken ”Produktsäkerhet”.

Vi har en väl utvecklad kvalitetsorganisation som kvalitetssäkrar alla våra produkter innan de lämmar anläggningen. Kvalitetssäkringen sker mot såväl lagkrav som våra egna högt ställda krav på våra produkter. Kontrollen omfattar såväl råvara som våra färdiga produkter.