Lantmännen Cerealias produktsäkerhets- och produktkvalitetspolicy

En hög produktsäkerhet och produktkvalitet är, och ska vara, en de starkaste anledningarna till att kunder väljer våra produkter och varumärken. För att uppnå detta krävs att produktsäkerheten ges högsta prioritet och att produktkvalitet genomsyrar alla våra produkter.


En säker produkt definierar vi som en vara som är riskfri och försedd med fullständig, relevant och riktig information.


I Lantmännen Cerealias produktsäkerhets- och produktkvalitetsarbete fokuserar vi på att utveckla:
• förtroendet hos våra kunder, konsumenter för våra varumärken, produkter
• effektiv kommunikation med medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter
• effektivt produktsäkerhetssystem som används och är känt av alla i organisationen, som bland annat ska säkra efterlevnaden av lag- och kundkrav
• våra HACCP-system och kontinuerligt ha goda kunskaper om korskontaminerings-risker i produktionen

Vi ska regelbundet:
• revidera och utvärdera våra system som utgör grunden för vårt arbete med ständiga förbättringar
• arbeta med leverantörer utifrån ett produktsäkerhets- och produktkvalitetsperspektiv
• kontrollera vårt spårbarhetssystem för produkter inom affärsområdet.

 

Våra certifikat finns att hämta här.